Anime Romeo no aoi sora adapted into musical in 2022

Anime Romeo no aoi sora adapted into musical in 2022

The novel "Die schwarzen Brüder" ("The Black Brothers") was adapted into an anime in 1995, "Romeo no aoi sora" (Romeo's Blue Skies). And a musical will be produced in 2022.
The performances of "Musical Romeo no aoi sora" will take place from March 30 to April 3, 2022 at the Tokyo Tatemono Brillia HALL - Toshima Arts and Culture Theater in Tokyo. 
The first visuals had been unveiled Monday. 

Musical Romeo no aoi sora

Taka Ooyabu : Romeo

Kota Shinzato : Alfredo

Cast

Taka Ooyabu : Romeo
Kota Shinzato : Alfredo

Black brothers
Kaito Nanbu : Dante
Allen Kohatsu : Antonio
Ryu Kiyama : Michael
Ody : Augusto
Takanori Yamaki : Benaribo
Yaeki Sato : Enrico
Kento Yonezawa : Bartolo
Yusuke Yoshimoto : Giuliano

Wolf Pack
Kouhei Shiota : Giovanni
Ryohei Suzuki : Rinaldo
Kanon Nanaki : Nikita
Eisei Yoshida : Tachioni
Ryohei Yamauchi : Leo
Shohei Tsujimoto : Faustino

Others
Saki Kitazawa : Angeletta
Klaus : Casella
Marina Tanoue : Bianca
Masatoshi Nakamoto : Marcello Rossi
Abeko : Edda
Mizuki Ono : Anzelmo
Yuri Nagasaku : Gurazeza
Michiho Onitsuka : Victor-Emmanuel II
Sayu Otsuki : Jessica
Takeyuki Suzuki : Citron
Shuhei Izumi : Luini
Seika Kuze : Isabella

 

Source: Official Twitter 
(c) NIPPON ANIMATION CO., LTD. (c) Romisora Musical2022