Gokutojihen

Gokutojihen

Native Name
闇劇「獄都事変」
Original Work
Gokutojihen (video game)
Performances
Tokyo (Shinjuku FACE)