Visuals of Hikaru no Go stage play published

Visuals of Hikaru no Go stage play published

The manga "Hikaru no Go" will be adapted into a stage play from July 5th to 14th, 2024 at the Sunshine Theater in Tokyo. 

The visuals of "Uta Emaki Hikaru no Go Jo no Itte" had been published Monday. 

Uta Emaki Hikaru no Go Jo no Itte

Yojiro Itokawa : Hikaru Shindo

Koji Kominami : Fujiwara no Sai

Tomoru Akazawa : Akira Toya

Takumi Mano : Tetsuo Kaga

Ryusei Kitade : Yuki Mitani

Teru Ikuta : Akari Fujisaki

Yuki Iwasa : Kimihiro Tsutsui

Arihiro Matsunaga : Kaoru Kishimoto

Mashu Ishiwatari : Yoshitaka Waya

Kento Kitamura : Seiji Ogata

Akio Hirose : Koyo Toya

(c) Yumi Hotta - Ken Obata / Shueisha (c) Uta Emaki "Hikaru no Go" Production Committee